تابلو شماره 1

Awesome Image

تابلوی شماره 1 (تعهدات اصول اخلاقی):

اخلاقیات پایه ای شرکت  عبارت است از : راستگویی، پاکدستی، احترام، بهره وری.  

متعهد میشوم در گفتار و رفتار، آنها را مراعات کنم .اگر مدیر هستم متعهد هستم که در خصوص اخلاقیات فوق با پرسنل، صحبت کنم و فواید آنها را درسعادت فردی، خانوادگی، شرکتی و اجتماعی شرح دهم.

1.راستگویی:

1-1. درگفتن مطالب و ارائه گزارشهای شفاهی و کتبی از رویداد ها، دقیقا همانطوریکه رخ داده، شرح می­دهم و از کم و زیاد کردن آنها پرهیز می­کنم.
2-1. از مخفی کاری در خصوص مصالح شرکت حتی در اندازه های جزئی پرهیز می­کنم.
3-1. در مقابل سوالات، "عین واقعیت"را جواب می­دهم.

 1. پاکدستی :
  1-2. پاکدستی را در تمام جنبه های مالی، رعایت کرده و آن را یکی از جدی ترین موارد در اعمال "خود" و " دیگران" تلقی می‌کنم و اجازه نمی­دهم این نقیصه مهم جوامع عقب مانده، وارد فضای شرکت شود.
 2. احترام:
  1-3. از قضاوت عجولانه درخصوص افراد و همکاران خودداری می­کنم.
  2-3. از جستجوی "زندگی خصوصی" افراد و همکاران، خودداری می­کنم.
  3-3. نظافت و تمیزی را یک احترام می­دانم. لذا نظافت میز کارم را انجام داده و در نظافت کل فضای شرکت با رغبت همکاری می­کنم.
  4-3. با شجاعت واژه های " اشتباه کردم" و "عذر میخواهم "را بکار برده و از توجیه اعمال اشتباه، خودداری می­کنم .
  5-3. از ادای شوخی ها، جوکها، متلکها، واژه های غیر اخلاقی، القاب غیر محترم، همینطور از شرح وقایع خانوادگی خودداری می­کنم.(بذله گویی بدون اشاره به اشخاص، پسندیده است).