تابلو شماره 2

Awesome Image
  • تابلوی شماره 2 (تعهدات بهره وری) :

        رکن چهارم در اخلاقیات پایه،"بهره وری " است. بهره وری باعث موفقیت، شادمانی و رضایت در زندگی شده، فرد را خوشنام کرده و نهایتاَ او را عاقبت بخیر می­کند.

اینجانب برای انجام موارد ذیل متعهد می­شوم:

  • اصول پیشبرد : برای پیشبرد کارها این موارد را انجام می­دهم:

1)مکتوب وفهرست کردن کارها. 2) تعیین اولویت آنها. 3) تفکر در خصوص روش اقدام. 4) انجام قاطع و مصممانه. 5) " اتمام کامل" و اخذ تاییدیه صاحب­کار یا ارجاع کننده کار.

  • مباحثه: " جلسه مباحثه " یک ارزش مهم در شرکت محسوب می شود. زمان یک جلسه مباحثه می تواند از چند دقیقه تا چند ساعت در نوسان باشد. برای تداوم این ارزش کوشا خواهم بود.
  • سوال شفاف: طراحی "سوال شفاف "، گاهی خیلی بهتر از تلاش برای "توضیح " است در طرح سوالات دقیق ، ورزیده و ماهر می­شوم.
  • سازمان سه رکن دارد: چارت سازمانی، شرح وظیفه و دستورالعمل.

     تلاش می­کنم در هر سازمانی که کار میکنم هرچه سریعتر آنها را مستقر کرده و از آن پیروی کنم.

  • قضاوت روی خود: روی کیفیت و کمیت کارهای خود، تمرکز می­کنم و در صورتیکه آنها را کافی نمیدانم با مدیر ما فوق خود صحبت کرده و خود را ارتقا می­دهم.
  • ریسک ها: تلاش می­کنم ریسک های پیش روی واحد خود را براورد و تحلیل کنم و به اطلاع مافوق برسانم. شناخت ، اعلام و تحلیل ریسکها، فعالیت مستمر اینجانب خواهد بود.
  • ریخت و پاش: ریخت و پاش یکی از علتهای اصلی فروپاشی زندگی های شخصی و شرکتی است لذا جداَ از آن خودداری می کنم و دیگران را نیز منع می­کنم.
  • دفترچه یادداشت: برای یادداشت موارد ، فهرست کردن کارهای ضروری و درج تمام مطالب مهم ، همیشه دفتری برای خود اختصاص می­دهم و پیوسته همراهم بوده و استفاده می­کنم.