شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام، از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، به عنوان واحد صنعتی نمونه سال 1397 کاندید شد

شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام، از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، به عنوان واحد صنعتی نمونه سال 1397 کاندید شد

  • ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • اخبار داخلی