بازدید ریاست محترم شهرک صنعتی سمنان و مدیر مهندسی کل شهرک های صنعتی استان سمنان از کارخانه پتروسازه

بازدید ریاست محترم شهرک صنعتی سمنان و مدیر مهندسی کل شهرک های صنعتی استان سمنان از کارخانه پتروسازه

  • ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
  • اخبار عمومی