حضور عضو محترم هیئت مدیره شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام در مجمع عمومی سال 1398 انجمن اپک

حضور عضو محترم هیئت مدیره شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام در مجمع عمومی سال 1398 انجمن اپک

  • ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
  • اخبار عمومی