جلسه ششم کمیته مرجع تخصصی استانداردهای IPS

جلسه ششم کمیته مرجع تخصصی استانداردهای IPS "رشته تجهیزات مکانیک ثابت" در خصوص استاندارد  IPS-G-ME-150

جلسه پنجم کمیته مرجع تخصصی استانداردهای IPS

جلسه پنجم کمیته مرجع تخصصی استانداردهای IPS "رشته تجهیزات مکانیک ثابت" در خصوص استاندارد  IPS-G-ME-150

افتتاحیه اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران با حضور مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز

رویکرد نمایشگاه صنعت گاز، اولویت راهبردی شرکت ملی گاز ایران است.