موضوع قرارداد

“احداث تصفیه خانه فاضلاب مجتمع آموزشی یاس”

موضوع قرارداد:

طراحی، تامین، احداث و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب 150 متر مکعب در روز

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  • رعایت کامل اصول ایمنی(HSE)
  • رعایت کامل اصول زیست محیطی
  • اتمام به موقع پروژه
  • افزایش 25 درصدی حجم کار بعد از انعقاد قرارداد و پیشرفت کار توسط کارفرما