موضوع قرارداد

ساخت و نصب چهار  دستگاه مخزن ذخیره سقف ثابت (تجهیزات ثابت)

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  • احداث چهار دستگاه مخزن بطور همزمان
  • احداث مخازن در فضای بسیار محدود کارگاهی