موضوع قرارداد

“EPC یک دستگاه مخزن کروی پنتان شرکت اکسیر حلال عسلویه”

در قالب دو قرارداد جداگانه:

1-طراحی، تامین متریال و ساخت یک دستگاه مخزن کروی پنتان به قطر داخلی 15 متر و وزن حدودی 330 تن

2-نصب و استقرار یک دستگاه مخزن کروی پنتان به قطر داخلی 15 متر و وزن حدودی 330 تن

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  • اجرای موفق تست PAUT به جای RT
  • اجرای موفق پروژه به صورت EPC طی 10 ماه شمسی
  • اخذ رضایتنامه حسن انجام کار از کارفرما پس از انجام کار