موضوع قرارداد

تامین مواد اولیه و ساخت تاور ۲۵ متری

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  • اجرای موفق پروژه در کمتر از یک ماه کاری
  • اخد رضایتنامه از کارفرما