موضوع قرارداد

EP دو دستگاه مخزن کروی شرکت دی آریا پلیمر

خلاصه دستاوردها و عملکردها