موضوع قرارداد

“EPC یک دستگاه مخزن کروی شرکت سروش مهستان عسلویه”

در قالب دو قرارداد جداگانه:

1-طراحی، تامین متریال و ساخت یک دستگاه مخزن کروی

2-نصب و استقرار یک دستگاه مخزن کروی

خلاصه دستاوردها و عملکردها