موضوع قرارداد

تامین مواد اولیه، ساخت و نصب سه دستگاه فیلتر شنی

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  • اجرای موفق پروژه در 50 روز تقویمی
  • ساخت و نصب تجهیزات تصفیه خانه ای