موضوع قرارداد

اجرای رنگ و عایق سه دستگاه مخزن کروی ذخیره بوتادین به روش C 

خلاصه دستاوردها و عملکردها