موضوع قرارداد

“EPC سه دستگاه مخزن کروی بوتادین شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

در قالب چهار قرارداد جداگانه:

1-طراحی، تامین متریال و ساخت یک دستگاه مخزن کروی بوتادین به قطر داخلی 22 متر و وزن حدودی 640 تن

2-نصب و استقرار یک دستگاه مخزن کروی بوتادین به قطر داخلی 22 متر و وزن حدودی 640 تن

3-طراحی، تامین متریال و ساخت دو دستگاه مخزن کروی بوتادین به قطر داخلی 22 متر و وزن حدودی 640 تن

4-نصب و استقرار دو دستگاه مخزن کروی بوتادین به قطر داخلی 22 متر و وزن حدودی 640 تن

خلاصه دستاوردها و عملکردها