موضوع قرارداد

طراحی، تامین متریال، ساخت و نصب چهار دستگاه مخزن استوانه ای سقف ثابت و یک دستگاه مخزن استوانه ای سقف شناور

خلاصه دستاوردها و عملکردها