موضوع قرارداد

طراحی، تامین متریال، مهندسی و ساخت یک دستگاه مخزن کروی ذخیره بوتان قطر 18 متر و 451 تن، پروژه پتروشیمی دهلران

خلاصه دستاوردها و عملکردها