موضوع قرارداد

طراحی، تامین متریال و ساخت پنج دستگاه مخزن کروی پروژه احداث واحدهای متانول و پروپیلن مجتمع پتروشیمی اسلام آباد غرب

خلاصه دستاوردها و عملکردها