موضوع قرارداد

EPC دو دستگاه مخزن کروی طرح گوگرد زدایی گل گهر سیرجان

خلاصه دستاوردها و عملکردها