موضوع قرارداد

شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام (IPS) با تکیه بر دانش «سبک تحویل محور»، به کارگیری درس آموخته های مدیریتی و بهره مندی از تجارب ارزنده در اجرای موفق پروژه های EPC مخازن کروی و حضور تأثیرگذار در پروژه های عظیم داخلی، با هدف ورود به بازارهای بین المللی، در سال 1394 اقدام به انعقاد قراردادهایی در کشور تانزانیا جهت احداث مخازن کروی و راه اندازی واحد ذخیره سازی و توزیع گاز مایع در آن کشور نمود.

موضوع قرارداد: در قالب سه قرارداد جداگانه:

 1. طراحی و ساخت چهار دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع (LPG) به قطر 9/ 17 متر، ضخامت بدنه 44 میلیمتر و وزن کل مخازن 1760 تن
 2. نصب چهار دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع (LPG) به قطر 9/ 17 متر، ضخامت بدنه 44 میلیمتر و وزن کل مخازن 1760 تن
 3. طراحی، راه اندازی و بهره برداری واحد ذخیره سازی و توزیع گاز مایع

خلاصه دستاوردها و عملکردها

 • فرم دهی گلبرگهای مخزن کروی با پرس هیدرولیک 3000 تن مستقر در کارخانه شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام
 • ساخت کیفی 248 گلبرگ و سایر متعلقات مخازن در مدت 100 روز
 • اجرای پروژه مطابق برنامه ریزی زمانبندی تفصیلی
 • به کارگیری و استقرار دانش مدیریت تحویلدهی در اتمام به موقع پروژه
 • اجرای پروژه مطابق استانداردهای مهندسی و الزامات فنی مرتبط با سطوح مختلف کاری
 • اخذ تأییدیه عملکرد طراحی و مهندسی از کارفرما یا مشاور کارفرما
 • به کارگیری متخصصین داخلی و آموزش نیروهای بومی (تانزانیا) در طول اجرای پروژه
 • کسب درس آموخته های جدید مدیریتی در اجرای پروژه های برون مرزی