موضوع قرارداد

“طراحی، تامین متریال، ساخت و نصب دو دستگاه مخزن استوانه ای و تامین متریال، ساخت و نصب یک دستگاه مخزن استوانه شرکت پتروشیمی بیستون

طراحی ، تهیه متریال و ساخت دو مخزن استوانه ای سقف ثابت جهت ذخیره آلکیلات سبک و تامین متریال مکانیکی و ساخت و نصب یک دستگاه مخزن استوانه ای سقف شناور ذخیره نفتای سبک TK-604B

خلاصه دستاوردها و عملکردها