موضوع قرارداد

“EPC یک دستگاه مخزن کروی شرکت پتروشیمی تبریز

انجام کارهای مهندسی، خرید، ساخت، نصب و تست یک دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع به قطر داخلی 17 متر و وزن 451 تن

خلاصه دستاوردها و عملکردها