موضوع قرارداد

“طراحی، تامین متریال، مهندسی و ساخت سه دستگاه تاور شرکت پلی نار تبریز”

محل اجرای پروژه: کارخانه ساخت شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام

طراحی، تامین متریال، مهندسی و ساخت سه دستگاه تاور
طول 8 متر و وزن 10 تن

خلاصه دستاوردها و عملکردها