موضوع قرارداد

طراحی، تامین متریال، مهندسی، ساخت و نصب یک دستگاه مخزن کروی پروپان و چهار دستگاه مخزن کروی پروپیلن و یک دستگاه مخزن کروی پروپیلن آف اسپک

خلاصه دستاوردها و عملکردها

Upload Image...