موضوع قرارداد

EP  سه دستگاه مخزن کروی شرکت پتروشیمی پترواکسیر کنگان

خلاصه دستاوردها و عملکردها