موضوع قرارداد

“ساخت 6 دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع”

خلاصه دستاوردها و عملکردها