موضوع قرارداد

"احداث تصفیه خانه فاضلاب مجتمع آموزشی یاس"

موضوع قرارداد:

طراحی، تامین، احداث و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب 150 متر مکعب در روز

  • کارفرما
    بانک ملت
  • وضعیت

    انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها