موضوع قرارداد

 • کارفرما
  شرکت گاز و نفت بلوچستان
 • وضعیت

  انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  • ارائه خدمات طراحی و مهندسی بیسیک
  • ارائه خدمات طراحی تفضیلی
  • مهندسی خرید