موضوع قرارداد

طراحی، تامین متریال، مهندسی و ساخت یک دستگاه مخزن کروی ذخیره بوتان قطر 18 متر و 451 تن، پروژه پتروشیمی دهلران

  • کارفرما
    شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED
  • وضعیت

    در حال انجام

خلاصه دستاوردها و عملکردها