موضوع قرارداد

EPC دو دستگاه مخزن کروی طرح گوگرد زدایی گل گهر سیرجان

  • کارفرما
    شرکت مشیران
  • وضعیت

    در حال انجام

خلاصه دستاوردها و عملکردها