موضوع قرارداد

"EPC یک دستگاه مخزن کروی شرکت پتروشیمی تبریز"

  • انجام کارهای مهندسی، خرید، ساخت، نصب و تست یک دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع به قطر داخلی 17 متر و وزن 451 تن
  • کارفرما
    شرکت پتروشیمی تبریز
  • وضعیت

    در حال انجام

خلاصه دستاوردها و عملکردها