موضوع قرارداد

"EPC یک دستگاه مخزن کروی پنتان شرکت اکسیر حلال عسلویه"

در قالب دو قرارداد جداگانه:

1-طراحی، تامین متریال و ساخت یک دستگاه مخزن کروی پنتان به قطر داخلی 15 متر و وزن حدودی 330 تن

2-نصب و استقرار یک دستگاه مخزن کروی پنتان به قطر داخلی 15 متر و وزن حدودی 330 تن

  • کارفرما
    شرکت اکسیر حلال عسلویه
  • وضعیت

    در حال انجام

خلاصه دستاوردها و عملکردها