موضوع قرارداد

طراحی، تامین متریال، مهندسی، ساخت و نصب یک دستگاه مخزن کروی پروپان و چهار دستگاه مخزن کروی پروپیلن و یک دستگاه مخزن کروی پروپیلن آف اسپک

 
  • کارفرما
    پتروشیمی آلای مهستان
  • وضعیت

    در حال انجام

خلاصه دستاوردها و عملکردها