موضوع قرارداد

"EPC یک دستگاه مخزن کروی شرکت سروش مهستان عسلویه"

در قالب دو قرارداد جداگانه:

1-طراحی، تامین متریال و ساخت یک دستگاه مخزن کروی

2-نصب و استقرار یک دستگاه مخزن کروی

  • کارفرما
    شرکت سروش مهستان عسلویه
  • وضعیت

    انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها