موضوع قرارداد

"EPC سه دستگاه مخزن کروی بوتادین شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید"

در قالب دو قرارداد جداگانه:

1-طراحی، تامین متریال و ساخت سه دستگاه مخزن کروی بوتادین به قطر داخلی 22 متر و وزن حدودی 640 تن

2-نصب و استقرار سه دستگاه مخزن کروی بوتادین به قطر داخلی 22 متر و وزن حدودی 640 تن

  • کارفرما
    شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید
  • وضعیت

    انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها