موضوع قرارداد

"ساخت 6 دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع"

  • کارفرما
    چاوی گرمیان
  • وضعیت

    انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها