موضوع قرارداد

ساخت و نصب چهار دستگاه مخزن ذخیره سقف ثابت

  • کارفرما
    شرکت تولیدی شیمیایی کلران
  • وضعیت

    انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها