موضوع قرارداد

"EP سه دستگاه مخزن کروی شرکت پتروکیمیای ابن سینا"

طراحی، تامین مواد اولیه و ساخت دو دستگاه مخزن کروی ذخیره بوتان به قطر ۱۰ متر و ضخامت ۲۱ میلیمتر و یک دستگاه مخزن کروی ذخیزه بوتان به قطر ۱۵ متر و ضخامت ۲۶ میلیمتر که وزن کل مخازن ۳۷۱ تن بود.

 • کارفرما
  شرکت پتروکیمیای ابن سینا
 • وضعیت

  انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  • فرم‌دهی گلبرگ‌های مخازن کروی با پرس هیدرولیک ۳۰۰۰ تن (در کارخانه شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل)
  • ساخت کیفی ۸۶ گلبرگ در مدت ۶۰ روز
  • اخذ رضایت‌نامه از کارفرما پس از اتمام پروژه
  • تاییدیه از کارفرما جهت عملکردهای طراحی، مهندسی و ساخت