موضوع قرارداد

  • کارفرما
    شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید
  • وضعیت

    انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها