موضوع قرارداد

تامین مواد اولیه و ساخت تاور ۲۵ متری

  • کارفرما
    شرکت تولیدی شیمیایی کلران
  • وضعیت

    انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها

    • اجرای موفق پروژه در کمتر از یک ماه کاری
    • اخد رضایتنامه از کارفرما