موضوع قرارداد

تامین مواد اولیه، ساخت و نصب سه دستگاه فیلتر شنی

  • کارفرما
    شرکت شهرک های صنعتی سمنان
  • وضعیت

    انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها

    • اجرای موفق پروژه در 50 روز تقویمی
    • ساخت و نصب تجهیزات تصفیه خانه ای